1. Recyklační poplatky

Ceny elektrospotřebičů jsou v našem internetovém obchodě luxusni.market uvedeny včetně poplatků za recyklaci elektrospotřebičů podle novely zákona o odpadech týkající se elektrických a elektronických zařízení, jejíž některá ustanovení vstoupila v platnost 13.8.2005.
Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení. Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů tak jsou nuceni finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého je recyklace starších výrobků financována.

2.Vrácení starého spotřebiče

Při nákupu nového spotřebiče můžete ZDARMA vrátit svůj starý spotřebič ve sběrném dvoře. Seznam sběrných dvorů naleznete např. na stránkách společnosti Elektrowin. Pokud budete mít zájem, při dodání nového spotřebiče si od Vás přebereme starý spotřebič a odvezeme ho do sběrného dvora. Cena dopravy za odvoz starého spotřebiče do sběrného dvora je stanovena ceníkem přepravní společnosti.

Zpětně se odebírá každé elektrické nebo elektronické zařízení určené pro použití v domácnosti, tedy jednak od občanů, tak i od podnikajících právnických nebo fyzických osob (dále jen spotřebitelé). Podnikatelské subjekty mají právo po obsluze sběrného místa požadovat potvrzení o předání elektrozařízení ke zpětnému odběru (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, § 38, odst. 7), o zaslání příslušných formulářů může obec/provozovatele sběrného místa požádat.

Místa zpětného odběru nevedou o zpětně odebraných elektrozařízeních evidenci jako o odpadech. Elektrozařízení se stává odpadem až předáním zpracovateli. Vybraná místa zpětného odběru (cca 10 % z celkového počtu), vedou podrobnou evidenci o počtech kusů přijatých elektrozařízení po jednotlivých podskupinách.

3. Povinnosti prodejců

3.1 Ten kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců na Ministerstvu životního prostředí, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).

3.2 Povinností posledního prodejce je informovat spotřebitele: 
- o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána na místa k tomu určená nebo v místech zpětného odběru, 
- o jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu,
- o možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.

3.3 Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

3.4 Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

3.5 Uvádí-li výrobce, ve smyslu ustanovení § 37n, odst. 3), náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti.

3.6  Ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění  je prodávající při označení zboží cenou v rámci jeho nabídky a prodeji spotřebiteli povinen uvést konečnou nabídkovou cenu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky. Pokud tedy prodávající nezahrne do nabídkové ceny, kterou bylo zboží na prodejně označeno, recyklační poplatky a tyto uvede odděleně tak, že tyto se při koupi zboží k uvedené nabídkové ceně přičítají, porušil prodávající ve vztahu k spotřebiteli svou zákonnou  informační povinnost.  Informace o ceně totiž mimo jiné  nesmí vzbuzovat u spotřebitele zdání, že cena zboží je nižší, než jaká ve skutečnosti je.  Pokud jde o vztah výše citovaných ustanovení k ustanovení § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, pak jsme toho názoru, že tyto nejsou ve vzájemné kolizi. V případě, že konečný prodejce je dle ustanovení § 37n odst. 3 zákona o odpadech povinen při prodeji uvádět náklady na zpětný odběr odděleně, pak lze dostát všem předmětným zákonným povinnostem tak, že prodejce u konečné nabídkové ceny zboží uvede, že tato cena zahrnuje příslušný recyklační příspěvek na zpětný odběr.

Další informace získáte zde: 

Elektrowin - Eko-kom Asekol - REMA systém - Ministerstvo životního prostředí

Registrace nového účtu

Máte již účet?
Přihlaste se Nebo Obnovit heslo